แบบสำรวจการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองสัญจร

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

แบบสำรวจการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ปกครองตอบความประสงค์ในการเข้าร่วม – ไม่เข้าร่วมการประชุมตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลแบบตอบรับนี้ไปสรูปในการดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วัตถุประสงค์ในการประชุม

1. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2. เพื่อเลือกคณะกรรมการห้องเรียน
3. เพื่อให้ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
4. เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลมีความสำคัญในการดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1 (ปิดรับคำตอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ในปัจจุบัน หากไม่สามารถมาประชุมที่โรงเรียนได้ *กรณีในการเลือกคณะกรรมการห้องเรียน (ตัวแทนผู้ปกครอง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่/คณะกรรมการบริหารในชมรมผู้ปกครอง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร *