registration

ลงทะเบียน ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ | อำเภอดอนสัก

ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดต้นทาง

รายละเอียดปลายทาง

รายละเอียดทางการแพทย์

มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันสูญเสียการรับรส/ได้กลิ่น อย่างใดอย่างนึง
14 วันที่ผ่านมา มีคนในบ้านหรือคนที่มาเยี่ยม หรือคนใกล้ชิด ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เช่นหวัด หรือปอดอักเสบ ฯลฯ
14 วันที่ผ่านมา มีคนใกล้ชิดเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
14 วันที่ผ่านมา ท่านหรือครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงที่ ศปค. กำหนดหรือไม่
14 วันที่ผ่านมา ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ อ่านรายละเอียดที่นี่

ข้อตกลงและความยินยอม

ประกาศอำเภอเกาะสมุย

เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอเกาะสมุย

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการ และกิจกรรมนั้น

ดังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติป้องกันและควบคุม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเกาะสมุย จึงกำหนดมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอเกาะสมุย ดังนี้

๑.ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ต้องบันทึกข้อมูลตามแบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒.ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือที่ชุมนุมชน หรือสถานที่สาธารณะ หากมีความจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างกันอย่างน้อยคนละ ๑-๒ เมตร และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์

๓.ผู้เดินทางเข้าพื้นที่เกาะสมุย เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเกาะสมุยกำหนด ณ จุดคัดกรองช่องทางเข้า-ออก พื้นที่อำเภอเกาะสมุย

๔.กรณีผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย มีความเสี่ยงสูงและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เจ้าพนักงานความคุมโรคติดต่ออำเภอเกาะสมุย