สรุปสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11 เมษายน 2564