#คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2408/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564