43 จังหวัดที่มีบทลงโทษ กรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า