นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

จ่ายค่าหนังสือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

เรียนออนไลน์

ครูประจำชั้น ครูปฏิมา หนูช่วย และครูวัลลภ แป้นนวล (ห้องเรียนทั่วไป)

NoGenderIDNameSlip
1male11066ด.ช. กรณ์ สํามัคคี1
2male11030ด.ช. กังสชิต ตันทวีวงศ์26749
3male11097ด.ช. เกษมกิจ กิสลัย3
4male11068ด.ช. คมสัน เหมือนแย้ม
5male11100ด.ช. คุณานนต์ คุ้มบ้าน5
6male8915ด.ช. จิรันธนิน โกยศิริมงคล
7male11035ด.ช. ชวกร พัฒกอA7E8063B-ECF4-421F-BA85-CAD27A19E01B
8male11102ด.ช. ชาญวุฒิ ผุดมี8
9male11454นายชุติมันต์ เวฬุกรรม8CB0CD5D-8C5F-450C-BF1D-8CD3159F7514
10male11039ด.ช. ธนภัทร ตันสกุล
11male8917ด.ช. ธนาธิป ชนะฤทธิ์
12male11042ด.ช. นพนนท์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
13male11105ด.ช. นรธิป ศรีคละมะหันโต13
14male11429ด.ช. นิติโกศล เพชรประทุม14
15male11044ด.ช. ปฏิภาณ หอยโชติ
16male8587ด.ช. ปาณเดชา หาทรัพย์16
17male11074ด.ช. ปุญญพัฒน์ กุลเกิด17
18male11076ด.ช. พีระศักดิ์ นกศรีแก้ว18
19male11110ด.ช. ภูมินทร์ เสี้ยมสอน19
20male11081ด.ช. วิชยุตม์ เทพรักษ์20
21male11047ด.ช. ศุภวันท์ นาคนิล
22male11048ด.ช. สงกรานต์ หวานดี
23male8926ด.ช. สรวิศ ต่อโชติ23
24male11051ด.ช. สุรวัศ ขันบุตร24
25male11052ด.ช. อภิเชษฐ์ อารีราษฎร์DCC6B8C2-EDD9-466C-A443-8463B09F2C08
26male8890ด.ช. อัครวินท์ อินทร์ฤทธิ์26
27female11088ด.ญ. ชนิกานต์ มุ่งสุข27
28female11119ด.ญ. ชิชญา รักสนิท28
29female11093ด.ญ. ปาจารีย์ นาควิจิตร29
30female11056ด.ญ. ปานวาด ชรินทร์30
31female11094ด.ญ. ปาลิตา ภารชาตรี31
32female9034ด.ญ. พิมพ์ชนก หมื่นรักษ์
33female11060ด.ญ. มินทร์ธิรา จันทร์เทพ33
34female11061ด.ญ. รดามณี ฉวีนิรมล
35female10434ด.ญ. รสิตา เจิมศรีสกุล289AA780-516B-4530-B88C-DB4762F70558
36female11467ด.ญ. วรรณกร อินปิน36
37female10052ด.ญ. ศตพร ขำรักษา37
38female11096ด.ญ. อณิษา จ่ายแจก38
39female8721ด.ญ. อัญมณี แซ่ตัน39
40female11065ด.ญ. เอริยา จันทนํานนท์