ความเป็นมาของโครงการ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ความก้าวหน้าของโครงการ
(1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online และ onsite) วันที่ 1 พ.ย. 2564
(2) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(4) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 1
(5) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 2
(6) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1
(7) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2
(8) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ

เอกสารเผยแพร่และเอกสารดาวโหลด
(1) เอกสารประกอบการประชุม
(2) วิดีทัศน์ประกอบกิจกรรม
(3) รายงานการประชุม
(4) ป้ายประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการ
(5) การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์
(6) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสาย
(7) แผ่นพับ
(8) กำหนดการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้า ของโครงการ

1. ตรวจรับรายงานเริ่มงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปฐมนิเทศ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 3 แห่ง
1. ห้องประชุมที่ 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Ballroom 1 ชั้น 2)
2. ห้องประชุมที่ 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Grand M Ballroom ชั้น 2)
3. ห้องประชุมที่ 3 โรงแรมอังสนา ลากูน่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Angsana Convention Exhibtion Space)

(1) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 1
(2) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 2
(3) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 3
(4) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 1
(5) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 2
(6) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 3
(7) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 1
(8) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 2
(9) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 3
(10) เอกสารประกอบการประชุม
(11) แบบสอบถามประกอบการประชุม
(12) แผ่นพับ (Brochure)
(13) ป้ายนิทรรศการ (Roll up) 1 2 3 4
(14) ป้ายประชาสัมพันธ์
(15) สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียง (SPOT Radio)
(16) วิดีทัศน์ประกอบการประชุม

Click 1
Click 2
Click 3

เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา: ติดต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822 สายด่วน 081-887-5541, 091-025-1766

consult banner