ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว