คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1982/2564 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564