ประกาศยกเลิกงานเดิน-วิ่งการกุศล Back to School ครั้งที่ 3